Search
Search by Type

How we’re shaping Air France for the future

  • Imprimer
  • Send to a friend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Pin it

Op-Ed by Frédéric Gagey, Chairman and CEO of Air France, published in the Dutch media Het Financieele Dagblad on 6 February 2015.

Idea that KLM is taking all the pain is totally incorrect and is hurtful to all colleagues in the whole group.

Anonymous sources were quoted in Het Financieele Dagblad (FD) last month as saying: “While KLM recently presented cost reduction plans, it is strikingly silent on the Air France side.” De Volkskrant recently reported these words from the chairman of KLM’s union of Pilots: “KLM has announced plans for €700 million in savings to bring down costs. But Air France has done nothing.” In another FD article, we read that Air France is expected to take less drastic measures than KLM.

Everyone seems to have an opinion, but nobody can deny that reorganisations and cost cuts are essential to safeguard the long-term future of both KLM and Air France. Resolute action is needed in the entire aviation sector to ensure long-term viability.

In the Netherlands, there is widespread recognition of the progress KLM has made. Air France is not at present receiving similar recognition. There seems to be a perception that KLM is making all the sacrifices while Air France does nothing. I therefore wish to redress some of the incorrect statements and perceptions about the strategy, achievements and efforts of Air France.

Air France is not a bottomless pit (to quote the headline of a recent FD column) which done nothing yet. In the last three years, Air France has executed around 100 projects, as a result of which its operating result improved by almost €400 million between 2011 and 2013. The result would even have been positive in 2014 if it had not been for the French pilots’ strike last September.

In the past three years, Air France has made substantial efforts on costs, productivity, service quality and competitive ability. The annual figures that will be published this month will show how Air France improved its financial situation by end-2014. Manageable unit costs will have fallen by almost 8% between January 2012 and March 2015. After two voluntary redundancy plans and a hiring freeze, 7,000 jobs were scrapped. Air France also last month announced new voluntary redundancy plans for ground staff and commercial on-board personnel, estimated at 800 jobs.

Cargo activities have been thoroughly restructured. The competitive power of the profitable maintenance activities has been substantially strengthened. Through actions including combining HOP!  and Air France, losses on our domestic operations were halved in 2014 compared to 2012. We aim for these to be profitable from 2017.

I am not saying our work is complete. We must accelerate our efforts yet further. We want to continue the strong rebuilding of our results this year.

KLM recently began CAO negotiations with its employees and so has already been able to announce its aim of cutting costs by €700 million in the coming five years. Air France’s cost cuts and negotiations will start from April, because elections for a new French works’ council will take place in March. 

This is why the size of our cost reduction goals has not yet been disclosed – what some people call us being “strikingly silent”. But it’s beyond doubt that Air France will accelerate its efforts to improve competitive strength. Cost cuts will be in proportion to the size of Air France within the Air France-KLM group. The idea that KLM is taking all the pain and that Air France is doing nothing, is thus totally incorrect and is hurtful to the 95,000 colleagues in the whole group who are working hard on the future of our company.

Frédéric Gagey is Chairman and CEO of Air France.

- - - - - 

Opiniestuk door Frédéric Gagey, Chairman en CEO van Air France, gepubliceerd in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad op 6 februari 2015.

Hoe we Air France vormgeven voor toekomst.


Idee dat alleen KLM alle pijn voelt is volkomen onjuist en komt hard aan bij alle collega's binnen hele groep.

Anonieme bronnen werden vorige maand in het FD als volgt geciteerd: 'Waar KLM onlangs bezuinigingsplannen heeft gepresenteerd, is het opvallend stil aan de kant van Air France'. Onlangs tekende de Volkskrant deze woorden op van de voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers: 'KLM heeft de plannen voor € 700 mln aan besparingen ingebracht voor het terugbrengen van de kosten. Maar Air France heeft van zijn kant nog niets gedaan'. In een ander FD-artikel lezen we dat Air France naar verwachting minder hard zal ingrijpen dan KLM.

Iedereen lijkt een mening te hebben, maar niemand kan ontkennen dat reorganisaties en kostenbesparingen essentieel zijn om de toekomst van zowel KLM als Air France op de lange termijn zeker te stellen. In de hele luchtvaartsector is daadkrachtig handelen nodig om de levensvatbaarheid te waarborgen.

Er is in Nederland brede erkenning voor de vooruitgang die KLM heeft geboekt. Zulke erkenning krijgt Air France momenteel niet. De perceptie lijkt te heersen dat KLM alle offers maakt terwijl Air France stilzit. Daarom wil ik graag een aantal onjuiste beweringen en percepties over de strategie, prestaties en inspanningen van Air France rechtzetten.

Air France is geen bodemloze put (om de kop van een recente FD-column te citeren). In totaal heeft Air France de laatste drie jaar een honderdtal projecten uitgevoerd, waardoor het operationeel resultaat van het Franse deel van het bedrijf tussen 2011 en 2013 met bijna € 400 mln is verbeterd. Het resultaat zou in 2014 zelfs positief zijn geweest, als de Franse pilotenstaking afgelopen september niet had plaatsgevonden.

De afgelopen drie jaar verrichte Air France veel werk op het gebied van kosten, productiviteit, kwaliteit van de diensten en concurrentievermogen. De jaarcijfers van Air France-KLM die deze maand gepubliceerd worden, zullen laten zien hoe Air France per eind 2014 zijn financiële situatie verbeterd heeft. Beheersbare eenheidskosten voor het vliegen zullen met bijna 8% gedaald zijn tussen januari 2012 en maart 2015. Na twee regelingen voor vrijwillig vertrek en de vacaturestop zijn er 7000 banen geschrapt. Vorige maand zijn ook nieuwe plannen voor vrijwillig vertrek aangekondigd voor grondpersoneel en cabinepersoneel, geschat op 800 banen.

Het onderdeel Cargo is grondig geherstructureerd. Het concurrentievermogen van de winstgevende onderhoudsactiviteiten is aanzienlijk verstevigd. Mede door het samenvoegen van HOP! en Air France zijn de verliezen op onze binnenlandse activiteiten in 2014 gehalveerd ten opzichte van 2012. Deze activiteiten moeten vanaf 2017 winstgevend zijn. Ik zeg niet dat we klaar zijn. We zullen onze inspanningen verder moeten opschroeven. We willen dit jaar de sterke verbetering van onze resultaten doortrekken.

KLM is recent begonnen aan cao-onderhandelingen met de werknemers en heeft als gevolg hiervan al kostenbesparingen van € 700 mln over de komende vijf jaar kunnen aankondigen. Kostenbesparingen en onderhandelingen bij Air France beginnen vanaf april omdat de verkiezingen van een nieuwe Franse ondernemingsraad in maart plaatsvinden.

De omvang van onze kostenbesparingsdoelstellingen is hierdoor nog niet aangekondigd — daarom zijn wij wat sommigen noemen opvallend stil geweest. Maar het staat buiten kijf dat Air France zijn inspanningen zal opvoeren om de concurrentiepositie te verbeteren. Kostenbesparingen zullen in verhouding zijn met de omvang van Air France binnen de Air France-KLM groep. Het idee dat KLM alle pijn voelt en dat Air France niets onderneemt, is dus volkomen onjuist en komt hard aan bij de 95.000 collega’s binnen de hele groep die hard werken aan de toekomst van ons bedrijf.

Frédéric Gagey is chairman en ceo Air France.